Integriteitsbeleid

Omgangsregels

Algemene omgangsregels:

 1. ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade
 5. ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 7. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 8. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoon- lijk leven of uiterlijk.
 9. als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 10. ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Gedragsregels grensoverschrijdend gedrag

Binnen “ De Harmonie” wordt vrijwel uitsluitend gewerkt met vrijwilligers. Op basis van recente gebeurtenissen binnen andere sportverenigingen, wordt steeds meer transparantie gevraagd op het gebied van werken met vrijwilligers. Het bestuur van “ De Harmonie” geeft hier invulling aan o.a. door het beleid van de KNMO ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag te onderschrijven. Hieronder staan de gedragsregels, die KNMO hanteert. Op de website van KNMO is meer informatie te vinden.

Gedragsregels seksuele intimidatie KNMO

De Muziekbond in Nederland neemt seksuele intimidatie serieus. De KNMO heeft gedragsregels voor vrijwilligers opgesteld. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie leerling/ muzikant en docent / dirigent te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van genoemde in concrete situaties. Hieronder vindt u de zeven gedragsregels.

 1. De (vrijwillige) medewerker zorgt voor een omgeving waarbinnen het kind zich veilig kan voelen.
 2. De (vrijwillige) medewerker tast het kind niet aan in zijn waardigheid.
 3. De (vrijwillige) medewerker dringt niet onnodig door in het privéleven van het kind.
 4. De (vrijwillige) medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele toenadering en misbruik van het kind.
 5. De (vrijwillige) medewerker gaat in alle situaties terughoudend en met respect om met kinderen.
 6. De (vrijwillige) medewerker beschermt het kind tegen alle vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen wordt nageleefd.
 7. Gedrag dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode meldt de (vrijwillige) medewerker bij de daarvoor aangewezen personen.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenspersoon

Naast de hierboven opgestelde regels is ook een overeenkomst afgesloten met Vrijwilligers  Centrum Wageningen  voor een vertrouwenspersoon . Iedereen die opmerkingen en/of vragen heeft over Grensoverschrijdend Gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand kan binnen de vereniging terecht bij de vertrouwenspersoon (vertrouwenscontactpersoon@vcwageningen.nl).

Aannamebeleid

Aannamebeleid vrijwilligers “De Harmonie “

Als vereniging zijn wij in de gelukkige omstandigheid dat we over voldoende vrijwilligers beschikken die iets voor de vereniging willen doen, want zonder vrijwilligers geen vereniging. Zonder deze belangrijke groep mensen kunnen onze leden niet wekelijks genieten van repetities, lessen optredens of andere activiteiten.
Uitgangspunt is dat iedereen die “ De Harmonie”  een warm hart toedraagt vrijwilliger kan worden. Het is wenselijk dat vrijwilligers lid zijn van de vereniging, maar dit is geen voorwaarde. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Procedure

De procedure voor toekomstige vrijwilliger bestaat uit een kennismakingsgesprek met minimaal twee bestuursleden. Tijdens dit gesprek wordt de vrijwilliger geattendeerd op de website van “ De Harmonie”  waarop o.a. de gedragsregels en informatie over de vertrouwenspersoon gepubliceerd zijn.
Daarnaast wordt er een VOG-verklaring aangevraagd. Deze moet iedere drie jaar worden vernieuwd. In onderling overleg kunnen (indien van toepassing) referenties worden gevraagd bij verenigingen waar de vrijwilliger eerder actief is geweest.

Modelgedragscode (vrijwillige) medewerkers

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en deelnemers aan de activiteiten van de vereniging /stichting zijn niet eenduidig. De ene deelnemer vindt een aai over de bol prettig, een ander kind vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als vereniging/stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.