Inschrijven als donateur

U kunt u direct hieronder inschrijven. Wilt u liever een formulier downloaden en invullen? Dat kan hier.

Bij een jaarlijkse donatie van 20 euro of meer ontvangt u een gratis kaartje voor ons jaarlijks concert in de Junushoff.
Ondergetekende verleent tot wederopzegging machtiging aan: Stedelijke Muziekvereniging “De Harmonie” Wageningen gevestigd te Wageningen, om van zijn/haar hieronder gemelde bankrekening jaarlijks de hierboven vermelde donatie af te schrijven.
Ondertekening bevestigt tevens kennisname, acceptatie en naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en de privacy policy (V2) van Stedelijke Muziekvereniging “De Harmonie“ Wageningen. De privacy policy is te vinden op onze website, www.harmoniewageningen.nl. Met ondertekening van dit formulier geeft u toestemming dat, indien er foto’s en/of video’s van de ingeschrevene worden gemaakt van een optreden of activiteit van “De Harmonie”, deze gebruikt mogen worden voor promotie en/of informatie doeleinden. Mocht u hiertegen bezwaar hebben kunt u dit schriftelijk melden bij het bestuur. Als donateur ontvangt u automatisch onze digitale nieuwsbrief via email.
Winkelwagen