Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden “De Harmonie” aangaande de één jaarlijkse verkoop van potgrond en aanverwante producten

E-mail: potgrond@harmoniewageningen.nl Website: www.harmoniewageningen.nl

Artikel 1 – Definities

 1. “De Harmonie”: Stedelijke Muziekvereniging “De Harmonie” Wageningen, gevestigd te Wageningen, KvK-nummer 40119658.
 2. Klant: degene met wie “De Harmonie” een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: “De Harmonie” en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens “De Harmonie”.
 2. “De Harmonie” en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. “De Harmonie” en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Prijzen

 1. “De Harmonie” hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. “De Harmonie” mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die “De Harmonie” niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 5 – Betalingen en betalingstermijn

1. “De Harmonie” stelt de levering afhankelijk van onmiddellijke betaling bij het plaatsen van de bestelling door de Klant.

Artikel 6 – Recht van reclame

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag “De Harmonie” het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. “De Harmonie” maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan “De Harmonie”, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:
  • het product is gebruikt
  • het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  • het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  • het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoedof badkleding
  • de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud,zoals dvd’s of cd’s
  • het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht ofeen vorm van vrijetijdsbesteding betreft
  • het product een los tijdschrift of losse krant is
  • de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 2. Bij het plaatsen van de bestelling gaat de Klant akkoord dat het herroepingsrecht vervalt op de 5e werkdag voor de geplande dag van levering zoals vermeld op de webpagina waar de Klant de bestelling heeft geplaatst.
 3. Indien een beschadigd product is geleverd, dient de Klant dit binnen 7 dagen na levering kenbaar maken aan “De Harmonie”, waarna een passende oplossing zal worden gezocht. Bij het verstrijken van deze termijn komt het herroepingsrecht te vervallen.

Artikel 8 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt enkel plaats in Wageningen, tenzij anders wordt afgesproken.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag “De Harmonie” zijnverplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim en zal de bestelling worden geweigerd enworden de producten niet geleverd.

Artikel 9 – Levertijd

 1. De levertijden van “De Harmonie” zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 2. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer “De Harmonie” later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer “De Harmonie” niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en “De Harmonie” iets anders hebben afgesproken.

Artikel 10 – Feitelijke levering

1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 11 – Transportkosten

1. “De Harmonie” levert de producten kosteloos af, tenzij de Klant en “De Harmonie” schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

Artikel 12 – Verpakking en verzending

 1. De verpakking van potgrond is kwetsbaar, en kan beschadigen tijdens transport. “De Harmonie” doet haar best de producten zonder beschadiging af te leveren. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is waardoor deze onbruikbaar is geworden, dient de Klant dit binnen 7 dagen aan “De Harmonie” kenbaar te maken.
 2. Wanneer producten licht beschadigd zijn, maar nog wel bruikbaar zijn, heeft de Klant geen recht op een vervangend product.
 3. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan “De Harmonie”. Doet de Klant dit niet, dan kan hij “De Harmonie” niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 13 – Garantie

 1. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.
 2. De garantie geldt niet:
  – in het geval van normale slijtage
  – voor schade ontstaan door ongevallen
  – voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  – voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  – wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 14 – Vrijwaring

1. De Klant vrijwaart “De Harmonie” tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door “De Harmonie” geleverde producten en/of diensten.

Artikel 15- Klachten

 1. De Klant moet een door “De Harmonie” geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant “De Harmonie” daarvan op de hoogte te stellen binnen 7 dagen na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming “De Harmonie” hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat “De Harmonie” hierop gepast kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en “De Harmonie”.

Artikel 16 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan “De Harmonie”.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling “De Harmonie” ook daadwerkelijk optijd bereikt.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid Klant

1. Wanneer “De Harmonie” een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid “De Harmonie”

 1. “De Harmonie” is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer “De Harmonie” aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. “De Harmonie” is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer “De Harmonie” aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 19 – Vervaltermijn

1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van “De Harmonie” vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 20 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer “De Harmonie” toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door “De Harmonie” nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat “De Harmonie” in verzuim is.
 3. “De Harmonie” mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer “De Harmonie” kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 21 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van “De Harmonie” door de Klant niet aan “De Harmonie” kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  – computervirussen
  – stakingen
  – overheidsmaatregelen
  – vervoersproblemen
  – slechte weersomstandigheden
  – werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor “De Harmonie” 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat “De Harmonie” kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als “De Harmonie” de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.

5. “De Harmonie” hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer “De Harmonie” hiervan voordeel heeft.

Artikel 22 – Wijziging overeenkomst

1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en “De Harmonie” de overeenkomst aanpassen.

Artikel 23 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. “De Harmonie” mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag “De Harmonie” altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal “De Harmonie” zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggendeovereenkomst opzeggen.

Artikel 24 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met “De Harmonie” aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van “De Harmonie”.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 25 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat “De Harmonie” bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 26 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en “De Harmonie” is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van “De Harmonie” is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en “De Harmonie”, tenzij de wet iets anders bepaalt.